De gemeente Zaanstad als 1 van de 5 inspirerende gemeenten voor het naar werk begeleiden van statushouders.

Zie hieronder een overzicht van de trajecten en behaalde resultaten bij diverse gemeenten.

Gemeente Eindhoven --> Onlangs is de gemeente Eindhoven gestart met een ambitieus programma voor de verdere bevordering van werkintegratie in de gemeente. De InCheck screenings alsmede de inzichten voor werkgevers van de talenten van statushouders worden gebruikt door een groep getrainde specialisten om goede trajecten af te stemmen. En tevens om door de keten heen tot en met werkgeversdienstverlening met de juiste statushouders voor de juiste vacatures matches te maken.

Gemeente Zaanstad --> Vanaf 2016 wordt gewerkt met InCheck screenings. Het doel is om vanuit duidelijker beeld van de mogelijkheden van deze doelgroep betere ondersteuning, zoals taaltrajecten op de werkvloer, te kunnen toekennen en met name uitstroom te bevorderen. Het InCheck werkgeversrapport bevalt goed bij het voorstellen van statushouders aan werkgevers.Klik hier voor een overzicht van de tot nu toe behaalde resultaten.

De gemeente Zaanstad is door het Kennisplatform Integratie & Samenleving als 1 van de 5 inspirerende gemeenten genoemd voor het begeleiden van statushouders naar werk. Klik hier voor een link naar het overzicht.

Gemeente Wageningen --> Gemeente Wageningen heeft een project ingericht rondom statushouders: een eerste groep van 60 statushouders is intensief begeleid naar (betaald) werk.Deze groep is door middel van de InCheck Methode gescreend op stabiliteit, competenties en affiniteiten voor werk. Met deze informatie wordt gericht ingezet op werk en de eventuele benodigde ondersteuning. Zo goed als alle 60 kandidaten hebben op dit moment al vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats. Vanaf 1 april 2017 van dit jaar zijn al 30 statushouders in ieder geval 8 uur per week betaald aan het werk. De uitkomsten van de InCheck screening geven een onderbouwde bevestiging en kunnen ook soms voor de professionals een verrassing zijn als het gaat om (lage of hoge) stabiliteit van de kandidaat in kwestie. Soms reden om steviger begeleiding in te zetten, soms juist om mensen uit te dagen sneller een volgende stap te zetten. De statushouders ervaren het inzicht in hun competenties als een enorme erkenning en ze voelen zich weer wat waard. 'Niet meer de zielige vluchteling die wacht op werk, maar een persoon met mogelijkheden en zicht op wat ze kunnen'. De gemeente Wageningen werkt samen met een tweetal organisaties om (betaald) werk of maatschappelijke begeleidingstrajecten succesvol in te zetten. De samenwerkende organisaties krijgen de inzichten van de InCheck Methode gedeeld, zodat zij vanuit hun opdracht met de inzichten ondersteuning kunnen bieden.

Gemeente Haarlemmermeer --> Met een groep van 100 statushouders wordt ingezet om vanuit de gemeente de regierol goed te kunnen invullen. De nieuwe instroom ( vanaf medio 2016) dient eerder opgepakt te worden. Gedurende de inburgering wordt InCheck gebruikt in het nieuwe werkproces als geobjectiveerde basis naar succesvolle integratie. Verder is er een goede samenwerking met Vluchtelingenwerk (VW) in Haarlemmermeer. VW heeft de opdracht van de gemeente Haarlemmermeer gekregen om 70 statushouders uit te plaatsen naar (vrijwilligers-)werk of taal stages. VW kan werken met de uitkomsten van de InCheck meting en is tevreden met de eenduidige uitkomsten waardoor (maatschappelijke) begeleiding beter ingezet kan worden, afhankelijk van de stabiliteit van een kandidaat. Het draagt bij aan een meer methodische manier van werken voor VW.

Inmiddels is inzichtelijk dat ruim 60% van de tot nu toe gemeten kandidaten is stabiel genoeg voor een direct (versneld-) traject naar werk. Ervaringen van de professionals die werken met InCheck:
• De gesprekken met de kandidaten naar aanleiding van de uitkomsten van de meting zijn inspirerend voor beide partijen (statushouder en werkcoach) en de uitkomsten van de meting zijn soms verrassend; anders dan verwacht.
• Met het stellen van een paar kernvragen is duidelijk waar het verschil in zit en hoe een eerste indruk van de werkcoach vaak bijgesteld wordt.

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen --> Het Werkbedrijf richt zich met name op het bevorderen van gerichte uitstroom van statushouders. Inzage in een grote groep statushouders draagt derhalve bij aan het beter kunnen integreren. En er wordt gebruik gemaakt van InCheck werkgeversrapportages met daarin de beschreven talenten van de statushouders voor een specifieke functie. Dit met name om eraan bij kunnen te dragen om ondernemers makkelijker een statushouder in dienst te nemen.

Gemeente Schagen --> In 2016 is een proeftuin gestart met een aantal InCheck metingen. De uitkomsten en resultaten daarvoor hebben doen besluiten om, na de ontvlechting van de gemeente Schagen en Hollands Kroon, verder te werken met de InCheck Methode. Momenteel wordt met een project met 100 statushouders om vanuit de inzichten die uit de InCheck methode naar voren komen, keuzes te maken en te matchen naar trajecten gericht op werk, integratie, taal en anderszins.

Gemeente Barneveld --> De gemeente Barneveld is met het grootste deel van de toegewezen statushouders in 2017 vanuit de InCheck inzichten aan de slag zodat de professionals met objectieve informatie gericht op trajectkeuzes voor integratie succesvolle trajecten naar werk aan het realiseren zijn. In 2016 hebben veel uitkomsten van de InCheck Methode al geleid tot het kunnen inzetten van taal-werk-stages bij werkgevers. De stages zijn passend bij de interesses en competenties van de statushouders en werkgevers weten door een specifieke werkgeversrapportage wat de ontwikkelmogelijkheden en benodigde begeleiding per statushouders is.

Gemeente Alphen aan den Rijn in samenwerking met het AZC --> De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de groep "spoedzoekers" opgenomen in de gemeente en begeleidt hen bij de integratie in de Nederlandse samenleving. InCheck ondersteunt om duidelijk te krijgen voor welke groep statushouders de verwachting is dat ze sneller tot resultaten zullen kunnen komen met een taaltraining en/of ondersteuning van het integratieproces door het doen van (vrijwilligers-) werk. Ook wordt zichtbaar hoe groot de groep is die meer professionele (zorg-)ondersteuning nodig zal hebben.

ISD Noordoost, AZC Delftzijl en Stichting Welzijn Delftzijl --> Integrale samenwerking tussen 3 organisaties gericht op, binnen de keten van bewoner van AZC (bij de pre-inburgering helpt de InCheck rapportage bij de arbeidsmarkt oriëntatie) en statushouder van de gemeente, juiste ondersteuning richting (arbeids)participatie, maatschappelijke begeleiding en integratie. .

Gemeente Apeldoorn --> Het meten van 100 statushouders via de InCheck methode binnen een periode van 2 maanden. Doel: snel inzicht krijgen in de stabiliteit en mogelijkheden van deze groep statushouders, zodat deze groep niet uit beeld raakt, of gedemotiveerd raakt. Ervaringen van de professionals die werken met InCheck:
• De eerste gesprekken met de kandidaten die de InCheck meting hebben ingevuld zijn veelbelovend. Prettige gesprekken en mensen herkennen zich in de uitkomsten, de eerste vervolgstappen en plannen worden gemaakt
• Het begrip "competenties" is voor sommige kandidaten echt onbekend: in de cultuur waar zij vandaan komen, wordt dat niet gebruikt. Enige uitleg hier vaak nodig.
• Meer dan de helft van de, tot nu toe, gemeten kandidaten is stabiel genoeg voor een direct (versneld-) traject naar werk

Gemeente Noordenveld --> Een groep van statushouders die (al geruime tijd) woonachtig is in de gemeente wordt verder begeleid door zowel de gemeente als professionals van VluchtelingenWerk, die gezamenlijk opgeleid zijn om met de InCheck inzichten te kunnen werken. De nadruk ligt op de integratie naar werk.

IASZ De sociale diensten van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede --> Het gehele team van de IASZ in combinatie met een tweetal nauw samenwerkende professionals van VluchtelingenWerk werkt is gestart om mede door de inzichten in mogelijkheden van de statushouders vanuit de InCheck screening qua opleidingen, vrijwilligerswerk, ondernemerschap en werk te integratie te bevorderen.

Gemeente Voorst --> De gemeente Voorst heeft, gekoppeld aan het lopende inburgeringstraject van de gemeente, gaat met 50 statushouders na de InCheck screening de integratiebehoeften inventarisen. Gezamenlijk met een aantal gelieerde organisaties zoals VluchtelingenWerk wordt de weg naar integratie geintensiveerd.

Gemeente Renkum --> De gemeente Renkum gaat met een toegewijde groep statushouders een intensief traject ter bevordering van concrete (arbeids)integratie aan. Dit in samenwerking met een aantal ondersteunende organisatie. De InCheck screeningsinzichten leveren de basis voor de starttrajecten met deze statushouders.

Daarnaast zijn er diverse trajecten aan het starten bij andere gemeenten en trajecten waar eveneens maatschappelijke organisaties en professionals van AZC's bij betrokken zijn.